Disclaimer

Alle rechten waaronder de auteursrechten op al het materiaal op “De officiële FC Dordrecht site” (alle pagina’s vallend binnen het domein www.fcdordrecht.nl) berusten bij FC Dordrecht. Alle rechten van clubnamen en -logo’s berusten bij de respectievelijke eigenaars.

Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de FC Dordrecht Internet redactie informatie (teksten, beelden, geluid en html-codes daaronder begrepen) via electronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden.

Linken en refereren naar “De officiële FC Dordrecht site” mag wel. Het liefst met de URL http://www.fcdordrecht.nl.
Door materiaal in te sturen ter publicatie verleent u de internet redactie van FC Dordrecht een onbeperkt gebruiksrecht (inclusief het recht het materiaal te publiceren in alle uitgaven van de FC Dordrecht en om dat materiaal niet te plaatsen of in te korten), zonder dat dan enige tegenprestatie verschuldigd is.

FC Dordrecht en de internet redactie van FC Dordrecht kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van en publicatie van vrijwillige bijdragen, zoals te vinden in het “Forum”. FC Dordrecht en de internet redactie van FC Dordrecht heeft ten alle tijden het recht berichten op het forum te verwijderen, zonder daarvoor een reden voor hoeven te geven. Bij onduidelijkheden omtrent dit kunt u zich altijd wenden tot de internet redactie van FC Dordrecht.

Gebruik van deze website

De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie, bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico. FC Dordrecht aanvaardt terzake geen enkele aansprakelijkheid. Ondanks het feit dat FC Dordrecht zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan FC Dordrecht niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.
FC Dordrecht kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.
Gebruik van deze website dat het gebruik van andere bezoekers stoort, het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten

Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie, producten en diensten verstrekt door derden. Dergelijk materiaal is door FC Dordrecht niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. FC Dordrecht wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie, producten en diensten verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en risico.
FC Dordrecht aanvaardt terzake geen enkele aansprakelijkheid.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

FC Dordrecht aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website. Onder andere aanvaardt FC Dordrecht geen enkele aansprakelijkheid wat betreft defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze website, de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van FC Dordrecht.

Foto’s

Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke (schriftelijke) toestemming van de FC Dordrecht Internet redactie foto’s via electronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden.

Wijzigingen
FC Dordrecht behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte geraakt.

Onze sponsors

FC Dordrecht

B: Krommedijk 210, 3312 LH Dordrecht
P: Postbus 979, 3300 AZ Dordrecht
T: +31 (0)78 613 00 00
E: info@fcdordrecht.nl

KvK nummer: 41130550
BTW nummer: NL0049 37 715 B01