Disclaimer

Alle rechten waaronder de auteursrechten op al het materiaal op “De officiële FC Dordrecht site” (alle pagina’s vallend binnen het domein www.fcdordrecht.nl) berusten bij FC Dordrecht. Alle rechten van clubnamen en -logo’s berusten bij de respectievelijke eigenaars.

Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de FC Dordrecht Internet redactie informatie (teksten, beelden, geluid en html-codes daaronder begrepen) via electronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden.

Linken en refereren naar “De officiële FC Dordrecht site” mag wel. Het liefst met de URL https://www.fcdordrecht.nl.
Door materiaal in te sturen ter publicatie verleent u de internet redactie van FC Dordrecht een onbeperkt gebruiksrecht (inclusief het recht het materiaal te publiceren in alle uitgaven van de FC Dordrecht en om dat materiaal niet te plaatsen of in te korten), zonder dat dan enige tegenprestatie verschuldigd is.

FC Dordrecht en de internet redactie van FC Dordrecht kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van en publicatie van vrijwillige bijdragen, zoals te vinden in het “Forum”. FC Dordrecht en de internet redactie van FC Dordrecht heeft ten alle tijden het recht berichten op het forum te verwijderen, zonder daarvoor een reden voor hoeven te geven. Bij onduidelijkheden omtrent dit kunt u zich altijd wenden tot de internet redactie van FC Dordrecht.

Gebruik van deze website

De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie, bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico. FC Dordrecht aanvaardt terzake geen enkele aansprakelijkheid. Ondanks het feit dat FC Dordrecht zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan FC Dordrecht niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.
FC Dordrecht kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.
Gebruik van deze website dat het gebruik van andere bezoekers stoort, het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten

Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie, producten en diensten verstrekt door derden. Dergelijk materiaal is door FC Dordrecht niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. FC Dordrecht wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie, producten en diensten verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en risico.
FC Dordrecht aanvaardt terzake geen enkele aansprakelijkheid.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

FC Dordrecht aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website. Onder andere aanvaardt FC Dordrecht geen enkele aansprakelijkheid wat betreft defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze website, de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van FC Dordrecht.

Foto’s

Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke (schriftelijke) toestemming van de FC Dordrecht Internet redactie foto’s via electronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden.

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is het laatst aangepast op 6 april 2017.

FC Dordrecht vindt een zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens erg belangrijk. Deze gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Ook informeren we je hoe je correcties kunt aanbrengen of je kunt verzetten tegen verwerking van je gegevens. 

Gebruik van persoonsgegevens

Wij verwerken de volgende gegevens:

  • Alle persoonsgegevens die je aan FC Dordrecht verstrekt, bijvoorbeeld bij het sturen van een (e-mail)bericht aan FC Dordrecht, bij het sluiten van een overeenkomst, bij het invullen van een (web)formulier of als je meedoet aan een actie op social media. Het gaat dan om gegevens zoals initialen, naam, adres, telefoonnummers, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, identificatie, betaalgegevens, gebruikersnaam en overige gegevens die door jou worden verstrekt.
  • Bij acties op onze pagina’s op sociale netwerken zoals Facebook worden gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum en andere gegevens gevraagd.
  • Bij het bezoeken van onze website worden gegevens als het IP-adres van je computer, de bezochte pagina’s, de type browser, de datum en duur van het bezoek opgeslagen. Voor meer informatie hierover verwijzen we je naar onze cookieverklaring.
  • Bij e-mails die we je sturen worden gegevens opgeslagen die ons vertellen of je de e-mail hebt ontvangen, hebt geopend en op welke links je eventueel hebt geklikt.

Doel van de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, zoals:

  • Het uitvoeren van de overeenkomst die je met ons hebt gesloten.
  • Het verstrekken van de door jou gevraagde informatie.
  • Het versturen van clubnieuws en service-gerichte informatie om onze fans te informeren, te interesseren en te betrekken. Het is altijd mogelijk om je af te melden indien je deze informatie niet wenst te ontvangen.
  • Het aanbieden van producten, diensten, evenementen van FC Dordrecht, de partners van FC Dordrecht of andere partijen waarmee FC Dordrecht samenwerkt. Het is altijd mogelijk om je af te melden indien je deze informatie niet wenst te ontvangen.
  • Het verrichten van overige marketingactiviteiten, zoals aanpassen van de websites, applicaties of campagnes aan jouw waarschijnlijke interesses.
  • Analytische doeleinden

Verstrekking aan derden

De door ons verzamelde gegevens zijn nodig om de hierboven beschreven doeleinden te kunnen bereiken. Enkel indien verstrekking van de gegevens aan derden nodig is voor het uitvoeren van de hiervoor genoemde doeleinden, stellen wij je gegevens aan deze derden ter beschikking. De gegevens worden uitsluitend binnen de EU verwerkt.

Beveiliging

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van je gegevens. FC Dordrecht treft voortdurend maatregelen om je gegevens te beveiligen tegen verlies, of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

Je hebt de mogelijkheid om een overzicht te krijgen van de persoonsgegevens die FC Dordrecht verwerkt. FC Dordrecht zal dat binnen vier weken na je verzoek daartoe verstrekken. Indien uit het door ons verstrekte overzicht blijkt dat er onjuistheden in je persoonsgegevens bij FC Dordrecht zitten, kun je ons verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Contactgegevens

Indien je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens hebt, kun je met ons contact opnemen. Hieronder lees je onze contactgegevens:

B: Krommedijk 210, 3312 LH Dordrecht
P: Postbus 979, 3300 AZ Dordrecht
T: +31 (0)78 613 00 00
E: info@fcdordrecht.nl

 

Wijzigingen
FC Dordrecht behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte geraakt.

Onze top partners


FC Dordrecht

B: Krommedijk 210, 3312 LH Dordrecht
P: Postbus 979, 3300 AZ Dordrecht
T: +31 (0)78 613 00 00
E: info@fcdordrecht.nl

KvK nummer: 41130550
BTW nummer: NL0049 37 715 B01